zaterdag 18 maart 2017

Jannes van der Wal - Jaap Bus

The game discussed at this article was one out of the Dutch Team competition. The two teams involved were Fivelgo and Twente´s Eerste. Both teams got other names later. The match was played quite long ago. I am not fully sure, but likely it was around 1982, the year that Jannes won the World Champion Title. Jannes did win the Dutch Championship four times, in 1981, 1984, 1985 and 1987. He was a great player and a remarkable personality. This particular game is worth showing, because it contains a rather sensational position where Jannes would have been very close to a win, when I had played an obvious move.

De partij die wordt besproken in dit artikel was er één uit de Nederlandse Club Competitie. De damclubs die tegen elkaar speelden waren Fivelgo en Twente´s Eerste. Beide clubs kregen later een andere naam. De ontmoeting was nogal lang geleden. Ik ben niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was het zo rond 1982, het jaar dat Jannes Wereldkampioen werd. Jannes werd vier maal Kampioen van Nederland, in 1981, 1984,1985 en 1987. Hij was een geweldige speler en een uitzonderlijke persoonlijkheid. De partij is het waard getoond te worden, omdat er een nogal sensationele positie op het bord kwam waar Jannes heel dicht bij de winst zou komen, als ik een voor de hand liggende zet gespeeld zou hebben.

The first part of the game is nothing special and was played rather fast by both players. However, from move 27 on, it became thrilling.
Het eerste deel van de partij is niets bijzonders en werd nogal snel gespeeld door beide spelers. Echter, vanaf de 27e zet werd het spannend.

[White ""] [Black ""] 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 41-37 20-25 6. 29x20 25x14 7. 37-32 12-18 8. 46-41 7-12 9. 41-37 15-20 10. 44-39 10-15 11. 35-30 20-24 12. 30-25 18-23 13. 31-27 2-7 14. 47-41 17-21 15. 36-31 12-18 16. 41-36 7-12 17. 50-44 21-26 18. 34-29 23x34 19. 40x20 15x24 20. 44-40 18-23 21. 39-34 5-10 22. 43-39 10-15 23. 49-44 12-18 24. 27-22 18x27 25. 31x22 11-17 26. 22x11 16x7 27. 48-43 4-10 28. 40-35 7-12 29. 34-29 23x34 30. 39x30 12-18 31. 36-31 1-7 32. 31-27 18-23 33. 43-39 7-12 34. 39-34 12-18 35. 44-40 *


Jannes expected Black to play (8-12) and had calculated that it would bring Black in a lot of trouble. This is confirmed by the next two Applets, both with rather spectacular moves. The first one shows a nice way to win, with an extraordinary final. Not thematic as in a composition, but worth to be shown. Black could have survived this variant, but that would not have been easy.

Jannes verwachtte dat zwart (8-12) zou spelen en had berekend dat zwart daardoor grote moeilijkheden zou krijgen. Dit wordt bevestigd door de volgende twee Applets, beide met nogal spectaculaire zetten. De eerste laat een leuke winst zien, met een buitengewoon slot. Niet zo scherp als een compositie, maar waard om te laten zien. Zwart had deze variant nog kunnen overleven, maar dat zou niet eenvoudig geweest zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 12-17 5. 29-24 17x28 6. 27-21 26x17 7. 34-29 23x34 8. 32x21 34-39 9. 42-38 3-8 10. 21-16 11-17 11. 37-32 8-12 12. 32-27 12-18 13. 27-21 17x26 14. 16-11 26-31 15. 11-7 31-36 16. 7-1 18-22 17. 1-34 36-41 18. 34x43 22-27 19. 43-34 27-31 20. 25-20 14x25 21. 34-18 *


It would have been a nice win, but when Black had played otherwise after 38 x 29, the way to win would have been even more impressive. Also in this case the chance that Black could find how to escape is low.

Het zou een mooie winst geweest zijn, maar als zwart anders gespeeld had na 38 x 29, zou de winst nog indrukwekkender geweest zijn. Ook in dit geval was de kans dat zwart een remise vindt laag.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 11-16 5. 42-38 3-8 6. 29-24 16-21 7. 27x16 18x27 8. 32x21 26x17 9. 34-29 23x34 10. 40x29 17-21 11. 16x27 19-23 12. 29x7 8-12 13. 7x18 13x33 14. 24-19 14x23 15. 25-20 15x24 16. 30x39 9-13 17. 39-33 10-14 18. 35-30 13-18 19. 33-28 14-19 20. 30-24 19x30 21. 45-40 30-35 22. 40-34 *


A very nice final, but I did not play (8-12), but (15-20!), leading to a very different situation. Because 34-29, 40x29 (18-23) leads to a draw immediately, White is forced to play 28-22. However, Black has the opportunity to force a draw immediately as well.

Een heel mooi slot, maar ik speelde geen (8-12), maar (15-20!), wat een heel andere situatie bracht. Omdat 34-29, 40x29 (18-23) onmiddellijk tot remise leidt, is wit is gedwongen 28-22 te spelen, maar ook dat geeft zwart gelegenheid direct remise te forceren.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 23-29 3. 34x12 8x39 4. 38-33 39x28 5. 32x23 19x28 6. 30x8 3x12 7. 37-32 28x48 8. 40-34 48x30 9. 35x13 6-11 10. 25-20 14x25 11. 13-9 12-18 12. 9-4 18-23 13. 4-22 11-16 *


The game could have been finished this way, but because Fivelgo already had won a game, I decided to continue the game in the hope to get an opportunity to win. After the exchange the moves of Black look a bit strange, but these moves are fully acceptable.

De partij had zo kunnen eindigen, maar omdat Fivelgo al een partij gewonnen had, besloot ik verder te spelen in de hoop een gelegenheid te vinden om te winnen. Na de ruil lijken de zwarte zetten wat vreemd, maar deze zetten zijn volledig acceptabel.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 26-31 3. 27x36 18x27 4. 32x21 23-28 5. 33x22 24-29 6. 34x23 19x26 7. 40-34 13-19 8. 45-40 10-15 9. 34-29 8-13 10. 30-24 19x30 11. 35x24 13-18 12. 37-32 18-23 13. 29x18 20x29 14. 32-28 *


Again here I could have reached a draw immediately by (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31)=, but Jannes knew that I prefered not to do so. Though at this moment Fivelgo had won two games without other games in the danger zone. The final result was Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

Weer kon ik ik hier direct remise maken door (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31) =, maar Jannes wist dat ik dat niet zou doen. Hoewel op dit moment Fivelgo twee partijen gewonnen had en niet in gevaar was bij de andere partijen. De einduitslag werd Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W18,25,28,36,38,40,42:B3,6,9,14,15,26,29"] 1. ... 3-8 2. 28-23 8-13 3. 23x34 13x22 4. 40-35 9-13 5. 34-29 22-28 6. 42-37 6-11 7. 35-30 11-17 8. 38-32 13-19 9. 32x23 19x28 10. 30-24 17-21 11. 25-20 14x25 12. 24-19 25-30 13. 19-13 30-35 14. 13-8 35-40 15. 8-2 28-33 16. 29x38 40-44 17. 2-16 44-49 18. 16x32 15-20 19. 36-31 20-24 20. 31-27 24-29 *


Finally Jannes could only reach a draw in one way, with 27-21, 32-16, leading to a final with only his King against two Black Men and a King.

Tot besluit kon Jannes slechts remise maken op één manier, met 27-21, 32-16, wat tot een slot leidt met alleen zijn dam tegen twee zwarte stukken en een dam.

Goed gespeeld, zei Jannes ! Nou ja zei ik, wat heet goed, ik kan nog niet eens winnen van je !

zondag 15 januari 2017

A few outstanding compositions

Just for something special, I show you a few compositions with exceptional solutions. These compositions are totally different from each other, they have hardly anything in common. Most of them I composed many years ago, but I conclude with a new one.

Alleen maar om wat bijzonders te brengen, laat ik een aantal composities zien met uitzonderlijke oplossingen. Deze composities zijn heel verschillend van elkaar, ze hebben nauwelijks iets gemeenschappelijks. Bijna alle heb ik jaren geleden gemaakt, alleen de laatste is nieuw.

J.C.R. Bus,February 2006

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,31,33,38,39,42,50:B12,13,14,20,23,24,35,45"] 1. 33-29 23x32 2. 31-27 32x21 3. 26x10 24-29 4. 25x14 29-33 5. 10-5 35-40 6. 50-44 40x49 7. 42-38 49x10 8. 5x50 *


This is the shortest variant. The next one is more interesting. We start now at the 5th move of Black.
Deze is de kortste variant. De volgende is interessanter. Wij beginnen nu op de 5e zet van zwart.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK5,14,42,50:B33,35,45"] 1. ... 33-39 2. 42-38 35-40 3. 5-10 39-44 4. 50x39 45-50 5. 38-32 50x37 6. 10-5 37x10 7. 5x45 *


The third variant brings the climax with 50-44!!
De derde variant brengt de climax met 50-44!!

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK5,14,38,50:B35,39,45"] 1. ... 35-40 2. 5-10 40-44 3. 10-5 44-49 4. 50-44 49x10 5. 5x28 39x50 6. 28-6 *


The second composition shows a 10 to 9 majority of White. White is forced to play 35-30, but it is the start of a spectactular way to win, with a double-sacrifice!

De tweede compositie laat een stand zien van 10 witte tegen 9 zwarte. Wit is gedwongen 35-30 te spelen, maar het is de inleiding van een spectaculaire winst met een dubbel-offer!

J.C.R. Bus, mei 1962

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 2-7 2. 15-10 4x15 3. 33-28 11-17 4. 41-37 17x26 5. 39-33 *


Followed by 30-24. Gevolgd door 30-24.

However, Black has a different plan. A thrilling way to reach a draw after a long range of forced moves!

Zwart heeft echter een ander plan. Een spannende manier om remise te bereiken na een lange reeks van gedwongen zetten!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 11-16 2. 32-27 19-24 3. 30x17 25-30 4. 34x25 23x43 5. 25-20 43-48 6. 20-14 48-26 7. 14-10 26-31 8. 27-22 16x27 9. 22x13 4-9 10. 13x4 31-26 11. 4x31 26x5 12. 17-11 5x46 13. 11-6 2-7 14. 6-1 7-11 *


A very narrow escape. Even the last moves of Black are forced. Without playing (2-7-11) as soon as possible, Black would have lost!!

Een ontsnapping op het nippertje. Zelfs de laatste zetten van zwart zijn gedwongen. Wordt niet zo snel mogelijk (2-7-11) gespeeld, dan zou zwart het nog verliezen!!

Because it is a White plays and wins, White is supposed to do so! The winning move is a sacrife again!! After 36-31 Black is forced to take the combination, because otherwise Black will be blocked.

Omdat het een wit speelt en wint is, wordt wit geacht dat dan ook te doen! Weer is het een offer dat de winst brengt!! Na 36-31 moet zwart de combinatie nemen omdat zwart anders vastloopt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 11-16 2. 21-17 12x21 3. 36-31 21-27 4. 31x22 18x38 5. 29x9 38x40 6. 15-10 25x43 7. 10-5 4x13 8. 5x35 2-7 9. 35x11 16x7 10. 41-37 7-12 11. 37-32 12-18 12. 32-28 *


Eric van Dusseldorp manages Erics Damsite, the most extended Internet site concerning draughts composition. Erics Damsite contains a wealth of information. One of the many topics is called "Top Problemisten in aktie". Quite a lot of draughts-composers all over the world are represented, most of them with only a few compositions, a small number of them 10 or more. I selected one of mine for this Blog article. Eric gave comments on all of these compositions, both the strong sides of the compositions as well as not ideal aspects. His comment for this one of me was only one word:Impressive.
Besides that, he explained that the solution contains two endgames, not variants, but real endgames!!

Eric van Dusseldorp verzorgt Erics Damsite, de meest uitgebreide Internet site betreffende damproblematiek. Erics Damsite is zeer informatief. Één van de vele onderwerpen is te vinden onder "Top Problemisten in aktie". Nogal wat dam-problemisten vanuit de hele wereld zijn vertegenwoordigd, de meesten met slechts een paar composities, enkelen 10 of meer.Ik heb er één van mij voor dit Blog artikel uitgezocht. Eric heeft commentaar gegeven bij al deze composities, zowel de sterke kanten als de niet ideale aspecten. Zijn commentaar bij deze van mij was slechts één woord: Indrukwekkend.
Daarnaast wees hij erop dat de oplossing twee eindspelen bevat, daarbij gaat het niet om varianten, maar om echte eindspelen!!

A few words about this particular composition. Starting with a nice 13 x 13. The solution contains four Kings, two of both colours. A very peculiar intermezzo appears, leading to a split into two different endgames. At the right moment of the first endgame White has to play 41-36!!, not 41-37? leading to a draw. The second endgame is the other way around! The right move is 41-37!! and not 41-36?
The two endgames have a totally different final position.

Een paar woorden over deze bijzondere compositie. De aanvangsstand van 13 x 13 ziet er goed uit. De oplossing kent vier dammen, twee zowel van zwart als van wit. Er verschijnt een heel bijzonder intermezzo, dat leidt tot een splitsing in twee verschillende eindspelen. Op het juiste moment van het eerste eindspel moet wit 41-36!! spelen en niet 41-37? dat slechts remise brengt. Bij het tweede eindspel is het omgekeerd! De goede zet is dan 41-37!! en niet 41-36?
De twee eindspelen hebben een heel ander slot.

J.C.R. Bus, 2001

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,31,33,38,39,42,43,46,47,48,49,50:B1,4,8,13,14,15,16,24,27,30,34,40,45"] 1. 47-41 27x47 2. 49-44 40x49 3. 38-32 47x18 4. 50-44 49x29 5. 44-40 34x43 6. 25x3 45x34 7. 48x8 15-20 8. 8-2 20-25 9. 3x20 25x14 10. 2-24 16-21 11. 46-41 21-26 12. 41-36 1-6 13. 24-8 6-11 14. 8-30 14-20 15. 30-19 11-17 16. 19-46 4-10 17. 46x5 17-22 18. 5-37 22-27 19. 37-42 27-32 20. 42x15 32-37 21. 15-10 37-42 22. 10-37 42x31 23. 36x27 26-31 24. 27x36 *


Twenty-four moves! The moves 13. 24-8! and 14. 8-30! I like the most.
Vierentwintig zetten! De zetten 13.24-8! en 14. 8-30! vind ik de mooiste.

The other endgame is at least as interesting, with the moves 15.41-37 ! and the classical 19. 16-21! as key moves.
Het andere eindspel is minstens zo interessant, met de zetten 15.41-37 ! en de klassieke 19. 16-21 ! als sleutelzetten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,31,33,38,39,42,43,46,47,48,49,50:B1,4,8,13,14,15,16,24,27,30,34,40,45"] 1. 47-41 27x47 2. 49-44 40x49 3. 38-32 49x18 4. 50-44 47x29 5. 44-40 34x43 6. 25x3 45x34 7. 48x8 15-20 8. 8-2 20-25 9. 3x20 25x14 10. 2-24 4-10 11. 24-15 14-19 12. 15x4 19-24 13. 4-18 16-21 14. 46-41 24-30 15. 41-37 1-6 16. 18-7 21-27 17. 7-16 27-31 18. 37x26 30-34 19. 16-21 34-40 20. 21-17 40-45 21. 26-21 45-50 22. 21-16 50x11 23. 16x7 6-11 24. 7x16 *


To conclude a brand new miniature, extraordinary because it has five different thematic variants!!
Tot besluit een heel recente miniatuur, bijzonder omdat deze vijf verschillende scherpe varianten heeft!!

J.C.R. Bus, december 2016

It seems that 17-12 is the simple solution, but that proves to be false. Het ziet er naar uit dat 17-12 de eenvoudige oplossing is, maar dat is maar schijn.

17-12, 12 x 3, 3 x 48 (35-40)48-34, 25 x 14 (15-20, 7-12) 25-20 (12-18) 20-14 (18-23) 14-10 (23-28) 10-5 (28-33) 5-32 (33-39) 32-49 (2----->21)=.

Variant 1.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,24,25,28,30,38:B2,7,8,15,22,26,35"] 1. 24-19 35x13 2. 17-12 22x42 3. 12x3 26x17 4. 3x48 7-11 5. 48-37 11-16 6. 37-32 2-8 7. 32-28 8-12 8. 28-44 12-18 9. 44-28 16-21 10. 28-11 21-26 11. 11-2 15-20 12. 2x15 18-23 13. 15-47 26-31 14. 25-20 31-37 15. 20-15 23-29 16. 47x24 37-41 17. 24-19 41-47 18. 19-24 47x20 19. 15x24 *


Variant 2 is a split of variant 1 after 10.28-11. Black plays (13-19)instead of (21-26).
Variant 2 is een vertakking van variant 1 na 10.28-11. Zwart speelt (13-19) i.p.v. (21-26).

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,25:B13,15,18,21"] 1. ... 13-19 2. 11-2 19-23 3. 2-35 18-22 4. 25-20 15x24 5. 35x26 *


Variant 3 is a split at the start of the endgame. A classical,very different from the first long variant.
Variant 3 is een vertakking aan het begin van het eindspel Een klassieker, heel anders dan de eerste lange variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,K48:B2,7,13,15"] 1. ... 13-19 2. 48-30 19-23 3. 30-24 7-12 4. 25-20 2-8 5. 24x2 15x24 6. 2x30 23-28 7. 30-25 28-32 8. 25-3 12-18 9. 3-9 18-23 10. 9-20 32-37 11. 20-14 37-42 12. 14x48 *


Variant 4 is a shorter one. Variant 4 is korter.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,K48:B2,7,13,15"] 1. ... 7-11 2. 48-37 13-18 3. 37-28 11-16 4. 28-19 16-21 5. 19-35 18-22 6. 25-20 15x24 7. 35x16 2-7 8. 16x2 *


Variant 5 is the best of all. The move 35-8 !! is not only surprising, but never applied in any other endgame before! The final Applet gives the full solution of this variant,leading to this new sacrifice of a King.
Variant 5 is de beste van allemaal. De zet 35-8 !! is niet alleen verrassend, maar nog nooit in enig eindspel toegepast. De laatste Applet geeft de complete oplossing van deze variant die tot dit nieuwe damoffer voert.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,24,25,28,30,38:B2,7,8,15,22,26,35"] 1. 24-19 35x13 2. 17-12 22x42 3. 12x3 26x17 4. 3x48 7-11 5. 48-37 11-17 6. 37-26 17-22 7. 26-8 22-27 8. 8x35 15-20 9. 25x14 27-32 10. 35-8 2x13 11. 14-10 32-38 12. 10-4 13-19 13. 4-10 19-24 14. 10-15 38-43 15. 15x49 *


vrijdag 2 september 2016

Three World Championship Endgames

The second and last FMJD Personal World Championship Endgames (PWCE-2) was organized in 2010. It was a success both in terms of the quality and number of the participants and the many outstanding endgames. This article is not a report of this World Championship, so not a list of participants, scores of each of the three categories and the final result, but only a selection of three endgames participating. The idea is to present three very different endgames, one from each category.
- One with an original marvellous final, including two thematic variants.
- The second with a surprising sacrifice, followed by capturing all five Black Men within a minimum of moves.
- The third with an amazingly large number of thematic variants, mainly based upon classical finals.

The first diagram shows how the marvellous final is achieved.

Het tweede en laatste FMJD Persoonlijke Wereldkampioenschap Eindspelen (PWCE-2) werd georganiseerd in 2010. Het was een succes zowel wat de kwaliteit en het aantal deelnemers betrof als de vele voortreffelijke eindspelen. Dit artikel is geen verslag van dit Wereldkampioenschap, dus geen lijst van deelnemers, de scores van iedere categorie en het eindresultaat, maar slechts een selectie van drie eindspelen die deelnamen. Het idee is drie heel verschillende eindspelen te laten zien, één van iedere categorie.
- De eeste met een wonderbaarlijk slot, dat twee scherpe varianten kent.
- De tweede met een verrassend offer, gevolgd door een snelle opruiming van alle vijf zwarte stukken.
- De derde met een verbazingwekkend aantal scherpe varianten, hoofdzakelijk gebaseerd op klassieke finales.

Het eerste diagram laat zien hoe het wonderbaarlijke slot wordt bereikt.

Johan Bastiaannet PWCE-2
-(34-40) 38-33! (23-28) 3-17!!

The first Applet leads to a classical endgame. De eerste Applet leidt tot een klassiek eindspel.

Johan Bastiaannet, PWCE-2, Category C, Two or more White Kings

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK25,K48:B3,17,18,22,23,33"] 1. 25-20 22-27 2. 20x8 3x12 3. 48-26 23-28 4. 26x3 28-33 5. 3-9 18-23 6. 9-14 23-29 7. 14-20 29-34 8. 20x38 34-40 9. 38-33 40-45 10. 33-50 *


The main variant ends with the marvellous final. De tweede Applet eindigt met het wonderbaarlijke slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK25,K48:B3,17,18,22,23,33"] 1. 25-20 23-29 2. 48-26 18-23 3. 26x12 3-8 4. 12x3 29-34 5. 20x38 34-40 6. 38-33 23-28 7. 3-17 *


The next participating composition is mine. Apart from the thematic variants the highlight of this composition is an unexpected sacrife that is the only way to win. The first Applet looks like the right solution, but later it is explained why the sacrifice is required.

De volgende compositie is er één met welke ik deelgenomen heb. Afgezien van de scherpe varianten is het hoogtepunt van de compositie het onverwachte offer dat de enige manier is om te winnen. De eerste Applet lijkt de scherpe oplossing te geven, maar later wordt duidelijk waarom het offer noodzakelijk is.

Jaap Bus, PWCP-2, Category A, initial position only Men.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 2-11 22-27 4. 33-29 24x33 5. 11x39 27-32 6. 23-18 13x22 7. 39x20 32-37 8. 20-47 *


A fully thematic variant. However, Black should not play 3. (22-27?), but (8-12!). Een volkomen scherpe variant, maar zwart moet geen 3. (22-27?) spelen, maar (8-12!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 2-11 8-12 4. 11x28 24-30 5. 33-29 12-18 6. 23x12 30-35 7. 28x10 13-18 8. 12x23 35-40 9. 23-18 40-44 *


The only way to win is the sacrifice 33-29!! as proven by the next Applet. De enige manier om te winnen is het offer 33-29!! zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 33-29 24x33 4. 2-11 22-27 5. 11x39 27-32 6. 23-18 13x22 7. 39x20 32-37 8. 20-47 *


The endgame contains three other thematic variants. Het eindspel kent nog drie andere scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 22-27 3. 23-18 13x22 4. 2x10 20-24 5. 10-4 24-30 6. 33-29 30-35 7. 29-23 35-40 8. 23-18 22x13 9. 4x45 27-32 10. 45-29 32-37 11. 29-47 *


Next thematic variant. Volgende scherpe variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 22-27 2. 29-23 8-12 3. 2x15 27-32 4. 15-4 9-14 5. 4-31 12-18 6. 31x20 32-37 7. 33-28 37-41 8. 20-47 41-46 9. 47-42 *


To complete the endgame one with the final 45/50 instead of 37/47. Tot besluit de variant die eindigt op 45/50 i.p.v. 37/47.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 20-25 2. 29-23 25-30 3. 23-19 13x24 4. 2x4 30-34 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 33-29 24x33 8. 22x50 *


To conclude this article one of the endgames of the World Champion, the winner of the PWCP-2, Miljenko Lepsic. The number of thematic variants is impressive. Explained here in such a way that each Applet shows one of the most important variants, with sub-variants indicated below the Applet.

Tot besluit van dit artikel één van de eindspelen van de Wereldkampioen, de winnaar van PWCP-2, Miljenko Lepsic. Het aantal scherpe varianten is indrukwekkend. Zodanig toegelicht hier dat iedere Applet één van de belangrijkst varianten laat zien, met sub-varianten aangegeven onder de Applet.

Miljenko Lepsic, PWCP-2, Category B, Black Men against White Men and King(s).

The first variant is based upon the classical endgames of Blonde and Everat, but with a large number of moves preceeding. De eerste variant is gebaseerd op de klassieke eindspelen van Blonde en Everat, maar met een groot aantal zetten daaraan voorafgaand.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 12-18 5. 6-33 20-25 6. 50-45 25-30 7. 33-39 23-29 8. 39x25 29-33 9. 25-20 33-39 10. 20-9 18-23 11. 9-14 23-29 12. 14-20 29-34 13. 20-25 35-40 14. 25-30 34x25 15. 45x43 25-30 16. 43-39 30-35 17. 39-34 *


Sub-Variant: Move 10. 20-9 (18-22) 9 x 27 (39-44) 27-22 (44-49) 22-44 (49 x 40) 45 x 34.

Sub-Variant: Move 12: 14-20 (29-33) 20 x 38 Same as above.

Opposition variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 20-24 5. 6-33 23-29 6. 33-39 29-33 7. 39x30 35x24 8. 50-44 24-29 9. 44-39 *


Main variant. Hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 23-29 5. 6-1 12-17 6. 1x34 17-21 7. 50-45 20-24 8. 34-43 21-26 9. 43-49 26-31 10. 45-40 35x44 11. 49x36 *


Best, but well known, final with three thematic variants . Mooiste, maar bekende, eindstand met drie scherpe varianten

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 23-29 5. 6-1 12-17 6. 1x34 17-21 7. 50-45 21-27 8. 34-25 20-24 9. 25-43 27-31 10. 43-49 *


Fully different variant. Heel andere variant
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 18-23 2. 39-34 23-28 3. 34-39 28-32 4. 27x38 26-31 5. 50-45 20-24 6. 39-50 31-36 7. 45-40 35x44 8. 50x15 36-41 9. 15-10 41-47 10. 10-15 47x20 11. 15x2 *


Finally another opposition. Tot slot een andere oppositie

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 20-24 4. 11-33 18-22 5. 33x30 35x24 6. 50-44 24-29 7. 44-39 *


Miljenko Lepsic was very successful with all his compositions participating at the PWCP-2. Alexander Moiseyev and Johan Bastiaannet as well. To show all these endgames on my Blog is far beyond my available time and will be also too much for many of the readers. However, for those who are interested I can show you the way how to get more information about both the PWCE-1 and -2.

Miljenko Lepsic had veel succes met al zijn composities die aan PWCE-2 deelnamen. Alexander Moiseyev en Johan Bastiaannet ook. Al die eindspelen te laten zien op mijn Blog gaat mijn beschikbare tijd ver te boven en zal ook te veel zijn voor een groot aantal van de lezers. Echter, voor degenen die belangstelling hebben kan ik laten zien hoe men meer informatie vergaren kan over zowel PWCE-1 als -2.

donderdag 18 augustus 2016

The best endgames with only Men at the initial position

Miljenko Lepsic, the winner of the last World Championship endgame composition, prepared and published a marvelous book called 1000 Mini. It contains 1000 endgames from one White Man till two White Kings. With the help of Kingsrow he took care to present fully correct solutions, including the relevant false solutions. He included a very large number of his own compositions, of high quality, but also paid attention to outstanding compositions of other endgame composers.
An Annex of the book is dedicated to what is called the best endgame composition without Kings at the initial position, only Men. K. Turiy composed and published this endgame in 1987. He spent more than six months for developing this composition till the best position with all the thematic variants included was reached. Six Applets are required to present the full solution!! Though I give only the variants that are fully thematic, including the very last move! After the last Applet of this end game another remarkable fact is given.

Miljenko Lepsic, de winnaar van het laatste Wereldkampioenschap eindspel compositie, verzorgde en publiceerde een heel mooi boek genaamd 1000 Mini. Het bevat 1000 eindspelen vanaf één witte schijf tot en met twee witte dammen. Met hulp van Kingsrow zorgde hij ervoor de oplossingen volledig correct weer te geven, inclusief de relevante schijnoplossingen. Hij nam een heel groot aantal van zijn eigen composities van hoog niveau op, maar gaf ook aandacht aan uitstekende composities van andere eindspel componisten.
Een Annex van het boek is gewijd aan wat wordt genoemd het beste eindspel zonder dammen in de aanvangstand, alleen schijven. K.Turiy componeerde en publiceerde dit eindspel in 1987. Hij werkte er meer dan zes maanden aan om dit eindspel te ontwikkelen totdat de beste positie met al de mogelijke scherpe varianten was bereikt. Zes Applets zijn nodig om de complete oplossing te laten zien!! En dat terwijl ik alleen de varianten geef die tot en met de allerlaatste zet volledig scherp zijn! Na de laatste Applet van dit eindspel wordt nog een opmerkelijk feit genoemd.

In order to be between the best it also has to have an interesting false solution, with all the Black moves forced.
Om tot de besten te behoren moet het ook een interessante schijnoplossing hebben, waarbij al de zwarte zetten gedwongen zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 32-49 29-34 7. 49-35 33-38 8. 35x42 39-43 9. 11-16 43-48 *


Instead of 6.(29-34) would 6.(30-35) have lost after 49-32, with two thematic variants!
The right solution starts now.

In plaats van 6.(29-34) zou 6. (30-35) nog verliezen na 49-32, met twee scherpe varianten!
De goede oplossing begint nu.

K.Turiy 1987

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 11-2 30-35 7. 2-11 29-34 8. 32-23 33-38 9. 11x50 *


- (42) 40, 47
- (43) 40, 48
- (34-40) 45 (42) 40, 47
- (35-40) 45.

The next variant is only slightly different. A White King has to move differently and the final is not exactly the same. We start this variant after 5. 21-32.
De volgende variant is bijna dezelfde. Een witte dam moet een andere weg volgen en het slot is niet precies hetzelfde. Wij beginnen deze variant na 5. 21-32.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,K32:B24,30,33,39"] 1. ... 30-35 2. 11-6 24-29 3. 6-11 29-34 4. 32-23 34-40 5. 23x45 33-38 6. 11x50 38-42 7. 45-40 35x44 8. 50x47 *


The third variant is clearly different. With more moves leading to a very well known position of one King against two Black Men.

De derde variant is duidelijk anders. Met meer zetten en een overbekende positie van een dam tegen twee zwarte schijven.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 33-38 5. 2-16 38-42 6. 16-38 42x33 7. 17x25 23-28 8. 25-14 28-33 9. 14-20 29-34 10. 20x38 34-40 11. 38-33 40-45 12. 33-50 *


The forth variant has another, more unusual, final.
De vierde variant heeft een ander, ongebruikelijker, slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 34-39 5. 2-30 29-34 6. 17-12 34x25 7. 12x43 33-39 8. 43x34 *


To conclude another way to reach the final (45) 50.
Tot besluit nog een andere manier om het slot (45) 50 te bereiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 30-35 2. 3x20 35-40 3. 7-1 40-45 4. 1x40 45x34 5. 20x38 34-40 6. 38-33 40-45 7. 33-50 *


According to the book 1000 Mini this is the best "man-only" ending ever composed in the history of composition. The book also says :" Please, show me at least one better ending in the category". So we have to try to find one.
K. Turiy composed and published this endgame in 1987, but the famous Dutch endgame composer H.J.van Alphen also composed this endgame in 1962!! Exactly the same! However, van Alphen only showed it to a number of friends, but never published it officially!! This is also described in the book 1000 Mini. So officially K. Turiy is the author, but for me we have a case of two authors.

Volgens het boek 1000 Mini is dit het beste "alleen schijven" eindspel ooit gemaakt in de historie van componeren. Het boek vraagt ook om minstens één eindspel in deze categorie te tonen dat beter is. Dat moeten we dus proberen.

K. Turiy publiceerde dit eindspel in 1987, maar de beroemde eindspel componist H.J.van Alphen componeerde dit eindspel in 1962!! Precies hetzelfde! Echter van Alphen liet het zijn vrienden zien, maar publiceerde het niet officieel!! Dit is ook te lezen in het boek 1000 Mini. Zo is K.Turiy officieel de auteur, maar voor mij hebben wij hier een geval van twee auteurs.

With the help of Ed Gilbert and Kingsrow I tried to find, among many hundreds of endgames with only Men in the initial position, a position that could compete with the best one shown above. I found two endgames with two White Men, coming very close to the quality of the one above, but not clearly better. Then I had a look at positions of four White Men, no Kings either. This is still the "Man only" category. Again among very many positions I found two that can compete with the best one above. One of them is shown below.

Met hulp van Ed Gilbert en Kingsrow probeerde ik, tussen honderden posities met alleen schijven in de beginstand, een positie te vinden die kon concurreren met de beste hierboven getoond. Ik vond twee eindspelen met twee witte schijven, die goed in de buurt komen van die hierboven, maar niet duidelijk beter. Daaarna bestudeerde ik de posities van vier witte schijven, ook zonder dammen. Dat valt nog steeds onder de categorie "Alleen schijven". Weer tussen honderden posities vond ik er twee die concurreren kunnen met de beste hierboven. Één ervan laat ik hieronder zien.

One of the positive things of the new one is that White is further away from promotion. As opposed to promotion at the first move of the endgame, the Man has the choice of the field of promotion, at different variants. Moreover it is not a two Kings game, only one promotion is more common with "man-only" compositions.
Positief bij de nieuwe is dat wit verder af is van de promotielijn. In tegenstelling tot promotie bij de eerste zet, heeft de schijf de keuze uit enige promotievelden, bij verschillende varianten. Het is bovendien geen twee dammen eindspel, slechts één promotie is gebruikelijker bij schijven-eindspelen.


2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-9 30-34 3. 9-4 34-39 4. 4-27 17-22 5. 27x9 39-43 6. 42-38 43x32 7. 9-20 33-39 8. 20-25 39-44 9. 50x39 16-21 10. 26x17 32-37 11. 25-14 37-42 12. 14-20 42-47 *


All the moves of Black are forced, but the result is not what it should be. Such a variant shows that White has to play very precisely. How to win is shown by the next Applets.

Alle zwarte zetten zijn gedwongen, maar het resultaat is niet wat beoogd was. Een variant als deze laat zien dat wit heel precies moet spelen. Hoe te winnen laten de volgende Applets zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-8 30-35 3. 8-2 33-39 4. 42-38 35-40 5. 2-7 39-44 6. 50x39 40-45 7. 7-1 16-21 8. 38-32 45-50 9. 32-28 50x22 10. 1-12 17x8 11. 26x28 *


A remarkable final. The next variant is also quite unusual.
Een opmerkelijk slot. De volgende variant is ook nogal ongewoon.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 30-34 2. 13-8 34-40 3. 8-2 33-39 4. 2x16 39-44 5. 50x39 40-45 6. 42-37 45-50 7. 16-38 50x31 8. 26x37 *


Because of these variants Black has to follow a very different strategy. Black tries to reach a 4 x 1 position, attacking two Whites at the same time.
Vanwege deze varianten moet zwart een heel andere strategie voeren. Zwart probeert een 4 x 1 positie te bereiken, waarbij twee witte stukken tegelijk aangevallen worden.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 17-22 3. 13-8 22-28 4. 8-2 30-34 5. 2x16 28-32 6. 38x27 39-43 7. 16-11 34-39 8. 11x44 43-49 9. 26-21 49x35 10. 50-44 35x49 11. 21-16 49x21 12. 16x27 *


To conclude another surprise. The false solution showed that 13-9? was wrong. All the variants above require 13-8 and 8-2. However, there is one thematic variant left. Here 13-9 is the only way to win!
Tot besluit nog een verrassing. De schijnoplossing liet zien dat 13-9? fout was. In alle varianten hierboven zijn 13-8 en 8-2 de goede zettten. Er is echter nog een scherpe variant over. Hier is 13-9 de enige die wint!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 30-35 3. 13-9 35-40 4. 9-4 40-45 5. 4-36 11-16 6. 36-47 39-44 7. 50x39 17-21 8. 26x17 45-50 9. 38-33 50-45 10. 17-11 16x7 11. 39-34 45x38 12. 47x1 *


Which one is better, the one of K.Turiy/H.J. van Alphen or the position with the four White Men? It is always a matter of taste. Anyway, there are strong arguments for the new one.
Welke is beter, die van K.Tury/ H.J. van Alphen of de positie met de vier witte schijven? Het is altijd een kwestie van smaak. Hoe dan ook, er zijn sterke argumenten voor de nieuwe.

To conclude an endgame of another, even unsual, category. Four White Men plus one White King, against three Black Men. A category that is not allowed at official endgame contests. However, the endgame is quite spectacular and nevertheless easy to understand. The first Applet shows a remarkable false solution with a nice climax. Of course all Black moves are forced. Another false solution is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), but the one of the Applet is more beautiful. The move (35-24!!) is decisive for reaching the draw.

Tot besluit een eindspel van een andere, zelfs ongebruikelijke categorie. Vier witte schijven plus een witte dam, tegen drie zwarte schijven. Een categorie die niet is toegestaan bij erkende eindspel wedstrijden. Echter, het eindspel is nogal spectaculair en toch gemakkelijk te volgen. De eerste Applet laat een schijnoplossing zien, met een mooi slot. Natuurlijk zijn alle zwarte zetten gedwongen. Een andere schijnoplossing is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), maar die van de Applet is mooier. De zet (35-24!!) is de definitieve redding voor zwart.


J.C.R. Bus 2016

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 35-49 27-31 2. 19-14 31-36 3. 14-10 36-41 4. 10-4 41-46 5. 4x48 46x35 6. 48-34 35-24 *


During both false solutions White is very close to win. However, the way to win this endgame does not look like the false solutions at all. It is a completely other way to victory, with totally different variants!! The move 24-19!! is the climax.

Gedurende beide schijnoplossingen is wit heel dicht bij de winst. Echter de manier om dit eindspel te winnen lijkt in de verste verte niet op de schijnoplossingen. Het is een compleet andere manier de overwinning te bereiken, met totaal veschillende varianten!! De zet 24-19!! is de climax.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 *


The easiest way to explain the position is a diagram with the thematic variants below.
De eenvoudigste manier om de positie toe te lichten is een diagram met de scherpe varianten er onder.- (22) 24 (32) 15 (13) 8 (37) 47 (28) 2 (33) 15 (41) 19 (47) 19-24
- (22) 24 (27) 15 (31) 14, 36.

The highlight of the endgame is next. White sacrifices not only three Men, but also his King!! The result is the famous and superb ending of G.A. Cremer. with one White Man against three Blacks.
Het hoogtepunt van dit eindspel komt nu. Wit offert niet alleen drie schijven, maar ook zijn dam!! Zo komt het tot het beroemde en magnifieke slot van G.A. Cremer, met één witte schijf tegen drie zwarte.

- (33) 24! (39) 33!!, 13.
- (32) 49! (37) 32!!, 13.Most of you will know this position and his variants. But, for whom the diagram is not familiar I give the four thematic variants.
De meesten van jullie zullen deze positie en zijn varianten kennen. Echter, voor degenen die deze stand niet bekend is geef ik de vier scherpe varianten.

- (14) 33 (20) 29 (25 ) 24.
- (32) 4 (23) 15 (37) 10 (42) 48.
- (33) 4 (22) 27 (39) 49.
- (33) 4 (23) 10 (29) 15 (34) 38 (40) 33 (45) 50.

The final Applet repeats the complete main variant.
De laatste Applet laat de complete hoofdvariant nog eens zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 28-32 5. 35-49 32-37 6. 49-32 37x28 7. 19-13 28-33 8. 13x4 18-23 9. 4-10 23-29 10. 10-15 29-34 11. 15x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


Three excellent endgames, two of them brand new. There is still a lot of opportunity to compose new interesting endgames.

Drie uitstekende eindspelen, twee ervan volledig nieuw. Er zijn nog heel veel mogelijheden nieuwe interessante eindspelen te componeren.

zaterdag 25 juni 2016

A selection out of my ancient and modern 46/5 compositions

It is about 55 years ago that I made my first 46/5 and/or 5/46 compositions. This article first shows a number of old ones, followed by more recent compositions. Though I, as contrast with the first one, give a second Applet with a miniature forcing, you will see a trend of reducing material in recent years.

Het is ongeveer 55 jaar geleden dat ik mijn eerste 46/5 en/of 5/46 composities maakte. Dit artikel laat eerst een aantal oude zien, gevolgd door recenter composities. Hoewel ik, als contrast met de eerste, een tweede Aplet toon met een een miniatuur forcing, zullen jullie zien dat er een trend is in recente jaren het aantal stukken te reduceren.

The first Applet shows a very heavy one. To my surprise I could not find the same construction and final capture in Turbo Dambase among the many thousands of 46/5 compositions of about hundred years! There is a similar construction by Jaap Viergever, but with another final and combination.

De eerst Applet laat een zwaargewicht zien. Tot mijn verbazing kon ik er in Turbo Dambase geen vinden met dezelfde constructie en slotslag onder de vele duizenden 46/5 composities over een periode van ongeveer honderd jaar! Er is een vergelijkbare constructie van Jaap Viergever, maar met een ander slot en combinatie.

1963
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,15,16,17,19,20,21,24,30,35,39,43,44,45,46,47,49:B4,5,6,8,10,12,13,18,22,27,28,29,31,32,33,37,38"] 1. 19-14 10x19 2. 20-14 29x9 3. 44-40 33x44 4. 30-24 19x30 5. 35x24 44x35 6. 45-40 35x44 7. 49x40 38x49 8. 47-42 49x19 9. 42-38 32x43 10. 21x3 12x21 11. 3x12x34x48 6x17 12. 16x9 4x13 13. 15-10 5x14 14. 46-41 37x46 15. 48x5 *


The second one is totally different. After a clear forcing the endgame is a quite surprising way to achieve 46/5.

De tweede is totaal anders. Na een duidelijke forcing is het eindspel een nogal verrassende manier om 46/5 te bereiken.

2006

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,32,33,35,37,41,43:B11,12,18,19,22,24,30"] 1. 32-28 22-27 2. 26-21 27x16 3. 28-22 18x27 4. 33-29 24x33 5. 35x13 16-21 6. 13-9 33-38 7. 43x32 27x38 8. 37-32 38x27 9. 9-4 27-32 10. 4-27 32-37 11. 27x23 37x46 12. 23-5 *


With the next one I participated at the International KvD Championship of 1961. At that moment of time there were hardly any draughts composers outside Europe of the same level. So one could consider it as an European Championship, or even WC if you like. I give you my two participating compositions. The theme was 5/46, a more difficult final to reach than 46/5. We need two Applets for the first one, because the final has two thematic variants, what a jury is supposed to estimate.

Met de volgende deed ik mee met het internationale KvD Kampioenschap van 1961. In die tijd waren er nauwelijks problemisten buiten Europa van hetzelfde niveau. Men kon het dus als een Europees Kampioenschap zien, of zelfs een WK als je wilt. Ik laat mijn twee deelnemende composities zien. Het thema was 5/46, een moeilijker slot om met een combinatie te bereiken dan 46/5. We hebben twee Applets nodig voor de eerste, want het slot heeft twee scherpe varianten, wat een jury waarderen kan.

1961

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x24 6. 2x30 32-37 7. 30-24 37-41 8. 24-19 41-47 9. 19-24 47x20 10. 15x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x19 6. 15-10 19x5 7. 2x46 *


Anyway, the winner was the next one. Both Aart Miedema from England and I had sent this composition to the jury! It is too long ago to bother you with the serious failure the jury made. Instead of that I give an improvement of the composition, by a small extension. Now it is even more one of the best 5/46 ever. A pity that Aart Miedema cannot see this version anymore. Miedema has won the KvD contests more than anybody else. I explain the forcing by the next Applet. After (13-19) there is only one way to win!

Hoe dan ook de winnaar was de volgende. Zowel Aart Miedema, die in Engeland woonde, als ik hadden deze compositie naar de jury gestuurd! Het is te lang geleden om jullie nog lastig te vallen met de blunder die de jury maakte. In plaats daarvan geef ik een verbetering van de compositie, door een kleine uitbreiding. Nu is het nog wat meer één van de beste 5/46 ooit. Het is te betreuren dat Aart Miedema deze versie niet meer mee kan maken. Miedema heeft de KvD wedstrijden vaker gewonnen dan wie ook. De toelichting op de forcing wordt met de volgende Applet gegeven. Na (13-19) is er maar één manier om te winnen!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 13-19 2. 38-32 27x38 3. 44-40 36x27 4. 35-30 24x44 5. 34-30 23x34 6. 30x50 38x29 7. 37-32 27x38 8. 42x4 *


After 39-34 (7-11) White has several winning combinations. Na 39-34 (7-11) heeft wit verschillende winnende combinaties.

The solution is. De oplossing is:

1961 /2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 23-28 2. 29-23 18x49 3. 35-30 49x41 4. 30x10 28x39 5. 25x3 41x5 6. 47-41 36x38 7. 26-21 17x37 8. 3x46 *


The next composition is a kind of curiosity. All the fields of the line 5 to 46 are occupied, so in order to reach a 46/5 all these pieces have to be removed!! Finally only the Men on 5 and 46 are left. The famous end game of Romanov takes care that these Men of Black and White are replaced by the Kings of 46/5. Notice the move 3-21! After that there is another thematic variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

De volgende compositie is een soort curiositeit. Alle velden van de lijn 5 t/m 46 zijn bezet, dus om een 46/5 te bereiken moeten al deze stukken worden verwijderd!! Tenslotte blijven alleen de stukken op 5 en 46 over. Het beroemde eindspel van Romanov zorgt ervoor dat deze witte en zwarte schijven worden vervangen door de Dammen van 46/5. Let op de zet 3-21! met nog een andere scherpe variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

2002

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W14,19,20,24,25,30,34,35,39,41,46,49:B3,5,10,17,18,22,23,28,32,37,38"] 1. 19-13 10x8 2. 24-19 23x14 3. 20x9 3x14 4. 25-20 14x25 5. 39-33 38x40 6. 35x44 25x34 7. 44-39 34x43 8. 49x27 22x31 9. 41x3 17-22 10. 3-21 22-28 11. 21-17 28-32 12. 17-21 32-37 13. 21-26 5-10 14. 46-41 37x46 15. 26x5 *


Also starting with 19-13, but without any other ressemblance, is the one below leading the combination to an endgame where Black has a lot of choice, but the main variant is the best though it has a so called dual. One dual is allowed according to the official rules for endgame contests.

Ook beginnend met 19-13, maar zonder enige gelijkenis verder, is die hieronder waarbij de combinatie naar een eindspel voert waar zwart veel keus heeft, maar de hoofdvariant is de beste hoewel het een z.g. dual heeft. Één dual is toegestaan volgens de internationale regels voor eindspel-compositie wedstrijden.

1964
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,25,30,33,34,35,46,48:B5 ,8,9,10,15,26,36,37"] 1. 19-13 9x18 2. 48-42 37x48 3. 46-41 36x47 4. 33-28 47x20 5. 25x14 10x19 6. 30-25 48x30 7. 35x2 26-31 8. 2-24 18-22 9. 28x17 5-10 10. 17-12 31-37 11. 12-7 37-41 12. 7-1 41-46 13. 24-35 46-14 14. 1-23 14x46 15. 25-20 15x24 16. 35x5 *

.
The selection would not be sufficient without an endgame containing more than two thematic variants. The first Applet starts with the moves 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Black gives three Men away in order to get room to attack with his King. The goal is to reduce the number of White to three. Black reaches this goal indeed, but the White Kings are exactly right at 41 and 35!

De selectie zou niet voldoende zijn zonder een eindspel dat meer dan twee scherpe varianten telt. De eerste Applet begint met de zetten 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Zwart geeft drie stukken weg, met de bedoeling ruimte te maken voor zijn Dam. Het doel is het aantal stukken van wit te reduceren tot drie. Zwart lukt dat ook, maar de witte dammen staan precies goed op 41 en 35!

2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x7 6. 17-12 7x46 7. 19-5 *


The question of course is what will happen when Black does not give away his Men. Black seems to have a far better plan with 47-33-50 with blocking and catching the White King at 5. However, White has a big suprise available with 5-19!! and gets a winning position with one King and two Men for both Black and White!! After 7-1 Black has no escape. The final is an unusual thematic position.

De vraag is natuurlijk wat er gebeurd als zwart zijn stukken niet weg geeft. Zwart heeft schijnbaar een veel beter plan met 47-33-50, waarmee de witte dam op 5 geblokkeerd wordt en gevangen wordt. Wit heeft echter een grote verrassing in petto met 5-19!! en krijgt daarmee een gewonnen positie met één Dam en twee stukken, zowel van wit als van zwart!! Na 7-1 kan zwart geen kant meer op. Het slot is een ongewone, maar scherpe positie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-42 2. 8-2 42-47 3. 2x35 47-33 4. 12-7 33-50 5. 5-19 23x14 6. 7-1 28-33 7. 35-40 14-20 8. 40-29 33x24 9. 1-6 50x11 10. 6x33 24-29 11. 33x15 *


As a kind of encore, another variant leads to 5/46 or 46/5 as well.

Als een soort toegift, leidt een andere variant ook tot 5/46 of 46/5.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x1 6. 17-12 1x5 7. 41-46 *


In order to complete this selection dignified, the final composition of this article is an extraordinary miniature. It contains an amazing number of interesting finals and a spectacular way to reach 46/5.

Om deze selectie waardig af te sluiten, is de laatse compositie van dit artikel een bijzondere miniatuur. Deze heeft een verbazingwekkend aantal interessante finales en een spectaculaire manier om 46/5 te bereiken.

2009Starting with the initial position of the diagram it seems very easy to win as the following variants show.

- 41-37 (31-36) 44-39 w+ or
- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (30-34) 44-39, 38 x 50 w+.

However, Back has a big suprise:

- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (29-34!, 23-29, 34-39)=.

Vanuit de beginstand op het diagram lijkt het heel eenvoudig om te winnen. Zie de eerste twee varianten hierboven. Maar de derde variant laat zien dat zwart met twee offers ontsnappen kan.

The first Applet has a second solution, but a nice final worth to have a look at. De eerste Applet is bij-oplosbaar, maar heeft een mooi slot dat de moeite waard is om even te bekijken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


The next is also not thematic, but the final is spectacular, with three Kings, one of White against two of Black!! De volgende is ook niet scherp, maar het slot is spectaculair, met drie dammen, één witte tegen twee zwarte !!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x17 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


For a miniature the one below has a quite impressive capture. The double sacrifice 42-37!! is the only way to win! Do not mind the extra White left! It is only a variant.

Voor een miniatuur heeft die hieronder een nogal indrukwekkende slag. Het dubbele offer 42-37!! is de enige manier om te winnen! Val niet over het extra witte stuk dat overblijft. Het is slechts een variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


Now back to the theme of this article. The goal is reached in a fully original way. Also here the move 42-37!! is the key to win!

Nu terug naar het thema van dit artikel. Het doel wordt bereikt op een volledig nieuwe manier. Ook hier is de zet 42-37!! de sleutel tot de winst!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 30-34 3. 42-37 31x33 4. 7-2 34x45 5. 2x39 45-50 6. 39-34 *


Nice game draughts!

Leuk spel dammen!

zondag 5 juni 2016

Blankenaar End Games

Cornelis Blankenaar was the first great draughts composer. Born in Rotterdam, at December 14, 1876, he already made different kinds of endgames at a young age, but his particular genre was what is called "Blankenaars" later. Positions of three White Kings against one Black King and one Man. This article shows one of his masterpieces, but first I help readers to get familiar with the genre by explaining a simple example of a Blankenaar.
With Blankenaars the only Black Man causes the destruction of Black. Without this Man the position is a draw. White uses this piece as stop or capture in order to execute short combinations. White has to take care that Black does not give this piece away. Above the first Applet there is a list of moves losing directly by a combination. The Applet shows the easy to understand main variant.

Cornelis Blankenaar was de eerste grootheid op het gebied an eindspelcompositie. Geboren in Rotterdam, op 14 December 1876, maakte hij al op jeugdige leeftijd allerlei soorten eindspelen, maar zijn specialiteit werd wat later "Blankenaars" genoemd is. Posities van drie witte dammen tegen een zwarte dam en een zwarte schijf. In dit artikel laat ik een van zijn meesterwerken zien, maar eerst maak ik de lezers vertrouwd met het genre door een eenvoudig voorbeeld van een Blankenaar toe te lichten.
Bij Blankenaars is die ene schijf de ondergang van zwart. Zonder die schijf is de stand remise. Wit gebruikt dat stuk als stop- of slag-schijf om zo kleine combinaties uit te voeren. Wit moet ervoor zorgen dat zwart zijn ene stuk niet weg kan geven. Boven de eerste Applet wordt getoond welke zetten direct verliezen door een combinatie. De Applet geeft de gemakkelijk te volgen hoofdvariant.

- 9-14 (29-33) 14-28 (33 x 9) 4 x 1
- 9-14 (7-11) 14-23 (29 x 9) 4 x 6
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-38) 37-32 (38 x 9) 4 x 1
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-20) 37-26 (20-25) 4-9 (25 x 3) 13-8 (3 x 21) 26 x 1

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK4,K9,K13:B7,K29"] 1. 9-14 29-15 2. 14-37 7-11 3. 37-14 11-16 4. 14-37 15-20 5. 4-15 20-3 6. 15-33 3-12 7. 33-11 16x7 8. 37-26 12-3 9. 13-8 3x21 10. 26x1 *


Now a much more interesting composition made by Cornelis Blankenaar himself. Published at 01-06-1897, in a French Journal called Le Jeu de Dames. Arranged a bit in order to get a fully sharp main variant. The first two Applets each give a variant required to understand the main fully thematic variants.
Nu een veel interessanter compositie van Cornelis Blankenaar zelf. Gepubliceerd op 01-06-1897, in een Frans blad genaamd Le Jeu de Dames. Een beetje aangepast om het helemaal scherp te krijgen. De eerste twee Applets geven elk een variant die nodig is om de echte volledig scherpe varianten te begrijpen.

The next Applet gives an important variant during the solution, but with a not fully thematic final.
De volgende Applet geeft een variant die een belangrijke rol speelt in de ontleding, maar aan het eind niet helemaal scherp is.

C. Blankenaar 1897

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-18 3. 48-34 18x45 4. 6-1 35-40 5. 33-6 *


Another not fully thematic variant is also helpful to understand the main solution. The point is that Black has to be forced not to go to the field 26.
Een andere niet volledig scherpe variant helpt ook om de hoofdoplossing te begrijpen. Waar het om gaat is dat Zwart gedwongen moet worden niet naar 26 te spelen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-3 4. 33-20 3-21 5. 20-15 21-3 6. 6-28 *


The first fully thematic variant is very short. De eerste volledig scherpe variant is heel kort.

[FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 35-40 2. 33-20 3x25 3. 28-39 25x43 4. 48x45 *


The second is a bit longer. De tweede is wat langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-21 4. 33-15 21-49 5. 6-44 49x40 6. 25-30 35x24 7. 15x45 *


The third one is the best. De derde is de beste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-21 3. 33-15 21-16 4. 6-11 16x2 5. 15-24 2x30 6. 48x25 35-40 7. 25-39 40-45 8. 39-50 *


More than a century long nobody was able to extend this endgame and / or to improve it with an additional thematic variant. Till 2007 when M. Lepsic published the composition White: K 16, K33, K48. Black: K3 and Men on 18 and 35. It is a smart extension with one more Black Man, but it does not have any additional interesting variant. You can have a look at it at page 64 of De Problemist (KvD) April 2016.
However it is possible to extend the compositon with about ten moves, see the first Applet below. The surprise and most impressive improvement is a sensational new very different variant shown by the second Applet below.

Meer dan een eeuw lang was niemand in staat dit eindspel uit te breiden en/of te verbeteren met een extra scherpe variant. Tot 2007 toen M.Lepsic de compositie publiceerde Wit: D1, D33, D48. Zwart D3 en schijven op 18 en 35. Het is een slimme uitbreiding met een zwart stuk meer, maar het brengt geen extra interessante variant. Je kunt het vinden op bldz. 64 van De Problemist (KvD) April 2016.
Echter, het blijkt mogelijk de compositie met ongeveer 10 zetten te verlengen, zie de eerste Applet hieronder. De verrassing en meest indrukwekkende verbetering is een sensationele heel andere variant die te zien is met de tweede Applet hieronder.

Playing the first Applet below, please stop a moment after the moves 3. 14-9 (50-33) and look at the diagram below the Applet, before playing the rest of the solution.

Als je de eerste Applet hieronder afspeelt, stop dan s.v.p. na de zet 3. 14-9 (50-33) en kijk naar het diagram onder de Applet, alvorens de rest van de oplossing uit te voeren.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 23-28 2. 16x7 45-50 3. 14-9 50-33 4. 27-21 28-32 5. 9-4 33-15 6. 4-31 32-38 7. 31-48 15-20 8. 1-6 20-25 9. 7-2 25-3 10. 2-24 3x26 11. 24x42 26-12 12. 42-33 12-21 13. 33-15 21-16 14. 6-11 16x2 15. 15-24 2x30 16. 48x25 35-40 17. 25-39 40-45 18. 39-50 *
This is the position after 3. (50-33!). The variants below explain why White has to play 27-21. Later after (28-32) 9-4 Black has to play (33-15) in order to prevent 4-15.
Dit is de positie na 3. (50-33!). De varianten hieronder laten zien waarom wit 27-21 spelen moet. Later na (28-32) 9-4 moet zwart (33-15) spelen om 4-15 te vehinderen.

- 9-4 (35-40!) 7 x 45 (33-38) =.
- 9-3 (33-47) 27-21 (28-32) =.
- 9-3 (33-47) 7- 34 (35-40!) 34 x 45 (28-32) 27 x 38 (47 x 24) =.

The rest of the main variant above is not complex. De rest van de hoofdvariant hier boven is niet ingewikkeld.

Now we have a look at the fully new variant. The variant is beautiful, but not complicated. After 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) White wins convincingly by 16-7!
Nu nog de geheel nieuwe variant. De variant is mooi, maar niet gecompliceerd. Na 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) wint wit overtuigend met 16-7!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 11-17 2. 1x29 17-21 3. 16-11 21x32 4. 11-50 35-40 5. 14-10 32-37 6. 29-47 40-44 7. 50x41 45-50 8. 47-33 *


Two ways to get 46/5 after 11-50 : (35-40-44) or (35-40, 32-37). Twee manieren om 46/5 te bereiken na 11-50 (35-40-44) of (35-40, 32-37).

IT helps a lot with discovering more of the beauty of our game.
IT draagt er veel toe bij meer van de schoonheid van ons spel te ontdekken.

Thanks to Ed Gilbert, his Kingsrow and the endgame databases!

vrijdag 18 maart 2016

Gifts by the Endgame Database

As explained at my previous article Ed Gilbert and I are trying to select extraordinary endgames out of the billions of positions of the endgame database. Now we can show some more results. For this article I have selected two very different endgames without Kings in the initial position. The first one starts with diagrams in order to explain a very remarkable aspect of the first two moves of the composition. Of course the analyses and the false solutions are not included at the endgame database. These can only be found manually.

Zoals toegelicht in mijn vorige artikel proberen Ed Gilbert en ik bijzondere eindspelen te selecteren uit de vele miljarden posities van de eindspel database. Nu kunnen wij wat meer resultaten laten zien. Voor dit artikel heb ik twee heel verschillende eindspelen geselecteerd zonder dammen in de aanvangsstand. De eerste begint met diagrammen om een heel opmerkelijk aspect van de eerste twee zetten van de compositie toe te lichten. Natuurlijk komen de analyse en de schijnoplossingen niet uit de database. Dat blijft handwerk.The variants of this endgame start with 12-7 (28-32 or 26-31) a Wite move (26-31 or 28-32). In the case of 12-7 (28-32) the winning move is 7-1. So it seems to be logical that after 12-7 (26-31), 7-1 is the right one as well. However this proves to be an extraordinary false solution as shown below. Almost all the Black moves are the only ones bringing a draw!! The second diagram proves the draw.

De varianten van dit eindspel beginnen met 12-7 (28-32 of 26-31) een zet van wit (26-31 of 28-32). In het geval van (28-32) is 7-1 de winnende zet. Het lijkt dus logisch dat na 12-7 (26-31), 7-1 ook de juiste zet is. Dat zou ook zo zijn ware het niet dat er sprake is van een ongelofelijke schijnoplossing. Bijna alle zwarte zetten zijn de enige die remise brengen!! Het tweede diagram bewijst de remise.

-12-7 (26-31) 7-1 ? (31-37!) 18-13 (28-32!) 11-6 (3-9!) 13-8 (37-42) 8-3 (32-38) 3 x 25 (4-9!) 25 x 3 (38-43!) 1-34- (43-49!) 6-1 (49x29!) 1x34 (42-47) =. (42-48?) 6-1 (43-49) 3-25 w+.

How to win after (26-31) will be explained later. First the shortest variant, "only" 12 moves! Pay attention to 44-39! and 18-12!
Hoe na (26-31) te winnen wordt later uitgelegd. Eerst de kortste variant, "slechts" 12 zetten! Let op 44-39! en 18-12!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 3-8 4. 11-7 31-37 5. 18-12 8x17 6. 7-2 17-22 7. 1-45 4-9 8. 2-24 9-13 9. 24x2 22-28 10. 2-24 37-41 11. 24-38 32x34 12. 45x46 *


The longest variant has 15 moves! Black gets a King twice with (41-46)! However, is at the end one move too late.
De langste variant heeft 15 zetten! Zwart haalt tweemaal dam met (41-46)! Maar komt aan het eind een zet te laat.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 4-10 4. 11-7 32-37 5. 1-6 37-41 6. 7-1 10-14 7. 6-22 31-36 8. 22-6 14-20 9. 6-28 41-46 10. 39-33 46x12 11. 1x15 36-41 12. 15-10 41-46 13. 10-5 3-9 14. 33-28 46x10 15. 5x3 *


Impressive variants, but the climax is still to come. It is about how to win after 12-7 (26-31).
Indrukwekkende varianten, maar de climax komt nog. Zo blijkt hoe te winnen na 12-7 (26-31).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 26-31 2. 7-2 28-32 3. 2-19 32-38 4. 11-7 3-8 5. 19x2 31-37 6. 2-30 37-41 7. 30-48 41-46 8. 44-40 4-10 9. 48-43 38x49 10. 7-2 49x35 11. 18-13 35x8 12. 2x5 *


A completely new way to reach 46/5.
Een volledig nieuwe manier om 46/5 te bereiken.


A simple position with incredible contents. Een eenvoudige stand met ongelofelijke inhoud.There is a lot to say about the extraordinary quality of this endgame, but the moves are even more convincing than words. Not only the White moves, but also the Black moves making the solution very difficult for White. This becomes clear already at the first moves. It seems to be logical that White plays 39-33 and 32-27, with a flexible position. However, with very precise moves Black forces a draw.

- 33 (20) 27? (9!) 28 (13!) 28-22 (24!!) 17 (29!) 11 (33!) 43 (18) 6 (7!)=.

Er is is veel over de bijzondere eigenschappen van dit eindspel op te merken, maar de zetten van beide zijden overtuigen nog meer. Niet alleen die van wit dus, maar ook die van van zwart waarmee het wit heel moeilijk gemaakt wordt. Dat wordt al direct duidelijk aan het begin. Zo lijkt het logisch dat wit 39-33 en 32-27 speelt, met een flexibele positie. Maar met een reeks van gedwongen zetten, weet zwart het nog remise te maken. Zie boven.

The Applet shows the first moves of the solution. De Applet laat de eerste zetten van de oplossing zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,39,40,49:B2,4,5,15"] 1. 39-33 4-9 2. 33-28 15-20 3. 28-22 20-24 4. 22-18 2-7 5. 32-27 7-11 *


Again White has to take a difficult decision. Again after the wrong move of White, all moves of Black are forced to reach a draw!
Wit moet weer een moeilijke beslissing nemen. Weer zijn na de verkeerde zet van wit, alle zetten van zwart de enige waarme remise bereikt wordt!

- 18-12? (9-13!) 21 (17!) 16, 11 (12!) 6 (29!) 35 (19!)=.

Now is the time for White to play a number of brilliant moves! Nu komt wit met een aantal briljante zetten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,27,40,49:B5,9,11,24"] 1. 27-21 5-10 2. 40-34 10-14 3. 21-16 11-17 4. 18-12 17x8 5. 16-11 8-12 6. 11-6 12-18 7. 6-1 18-22 8. 1-12 22-27 9. 12-26 14-19 *

The climax of the endgame. White can do so much wrong!
De climax van het eindspel. Wit kan zoveel verkeerd doen!

- 26-37? (27-31, 24-29, 31-37)=.
- 49-43? (19-23) 26-42 (27-31!, 31-36!) 3-14 (23-29)=.
- 26-8? (24-30, 27-31) 35-24 of 19 (9-13!)=.
- 26-3 ! (9-13) 3-26 ! (19-23) 26-42? (13-19!!) 42 x 15 (27-31!) 15-10 (31-36!) 49-43 (23-29, 36-41)=. Marvelous! Prachtig!

Now the solution to the end, with after 49-43! 26-48! and 30-24!! a classical final.
Nu de opslossing tot het slot, met na 49-43! 26-48! en 30-24!! een klassiek slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK26,34,49:B9,19,24,27"] 1. 26-3 9-13 2. 3-26 19-23 3. 49-43 27-32 4. 26-48 24-29 5. 34-30 13-19 6. 30-24 19x30 7. 43-38 32x43 8. 48x25 29-33 9. 25-14 23-29 10. 14-20 29-34 11. 20x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


An endgame of 27 moves! To complete the 30 moves, the last Applet, with a small combination and the complete solution.
Een eindspel van 27 zetten! Om de 30 zetten vol te maken, nog de laatste Applet, met een kleine combinatie en de hele oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,26,28,37,39,40,42,49:B2,5,6,9,15,17,18,27,29"] 1. 26-21 17x26 2. 16-11 6x17 3. 37-31 26x48 4. 39-34 48x30 5. 25x32 15-20 6. 28-22 20-24 7. 22-18 2-7 8. 32-27 7-11 9. 27-21 5-10 10. 40-34 10-14 11. 21-16 11-17 12. 18-12 17x8 13. 16-11 8-12 14. 11-6 12-18 15. 6-1 18-22 16. 1-12 22-27 17. 12-26 14-19 18. 26-3 9-13 19. 3-26 19-23 20. 49-43 27-32 21. 26-48 24-29 22. 34-30 13-19 23. 30-24 19x30 24. 43-38 32x43 25. 48x25 29-33 26. 25-14 23-29 27. 14-20 29-34 28. 20x38 34-40 29. 38-33 40-45 30. 33-50 *


I suppose that no Grandmaster would be able to win this endgame from the initial position (if Black would play like the main variant). And I am almost sure that nobody would be able to compose this one. Endgames like this are an enrichment for draughts.
However, most important is that draughts lovers can enjoy the always again surprising beauty of our game.

Het lijkt mij dat geen enkele Grootmeester in staat zou zijn dit eindspel vanaf de aanvangsstand te winnen (als zwart zo speelt als de hoofdvariant). En ik ben bijna zeker dat niemand in staat is zoiets te componeren. Zulke eindspelen zijn een verrijking van het damspel!
Maar het belangrijkte is dat dammers genieten kunnen van de steeds weer verrasende schoonheid van ons spel.